Algemene voorwaarden:

1. Overeenkomst, offerte en bevestiging
1.1
Alle algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever, van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten.

1.2
Offertes zijn vrijblijvend en zijn 30 dagen geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

1.3
Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de opdrachtnemer een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden de opdrachtnemer eerst nadat deze schriftelijk door de opdrachtnemer zijn bevestigd.

1.4
Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan deze opdrachtnemer wenst te verstrekken of de opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, dient hij de opdrachtnemer, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte te stellen.

2. De uitvoering van de overeenkomst
2.1
De opdrachtnemer zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal de opdrachtnemer de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

2.2
De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door de opdrachtnemer mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.

2.3
Een door de opdrachtnemer opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. De opdrachtgever dient de opdrachtnemer in het geval van overschrijding van de opgegeven termijn schriftelijk in gebreke te stellen.

2.4
Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen, niet tot de opdracht van de opdrachtnemer.

2.5
Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Indien de opdrachtnemer, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient de opdrachtgever op verzoek van de opdrachtnemer zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk te bevestigen.

2.6
Klachten dienen binnen 14 dagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan de opdrachtnemer te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.

3. Inschakelen van derden
3.1 Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van het ontwerp, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan de opdrachtnemer, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken.

3.2
Indien de opdrachtnemer op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan de opdrachtnemer namens de opdrachtgever offertes aanvragen.

3.3
Indien bij de uitvoering van de opdracht de opdrachtnemer volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid en levering van deze goederen of diensten ook gelden jegens de opdrachtgever.

4. Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten
4.1
Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht- toe aan de opdrachtnemer. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend de opdrachtnemer daartoe bevoegd.

4.2
Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

4.3
Tenzij het werk er zich niet voor leent, is de opdrachtnemer te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.

4.4
Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door de opdrachtnemer tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van de opdrachtnemer, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

4.5
Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch de opdrachtnemer jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

5. Gebruik en licentie
5.1
Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met de opdrachtnemer, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan de opdrachtnemer bekend te zijn gemaakt.

5.2
De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer niet gerechtigd het ontwerp ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerp, heeft de opdrachtnemer recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van de opdrachtnemer een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.

5.3
Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten tegebruiken en elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie komt tevervallen:

a. vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van deovereenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, tenzij de tekortkoming vande opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is.

b. indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, tenzij de gevolgenhiervan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid.

5.4
De opdrachtnemer heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheidom het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

6. Honorarium en bijkomende kosten
6.1
s Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die de opdrachtnemer voor deuitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.

6.2
Indien de opdrachtnemer door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke enduidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dienen deze werkzaamheden apart te worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door de opdrachtnemer gehanteerde honorarium tarieven.

6.3
Indien de honorering op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, diemoeten blijken uit de administratie van de opdrachtgever, heeft de opdrachtnemer na eenopgave van de opdrachtgever het recht de administratie van de opdrachtgever door een door deopdrachtnemer te kiezen accountant te laten controleren. Indien de uitkomst van de controledoor de accountant meer dan 2% of € 100,= afwijkt van de opgave en de afrekening door de opdrachtgever, komen de kosten van deze controle voor rekening van de opdrachtgever.

7. Betaling
7.1
Betalingen dienen plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. sIndien na het verstrijkenvan deze termijn door de opdrachtnemer nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door de opdrachtnemer gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijkekosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van hetfactuurbedrag met een minimum van € 150,- excl. BTW.

7.2
De opdrachtnemer heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voorverrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

7.3
De opdrachtgever verricht de aan de opdrachtnemer verschuldigde betalingen zonder korting ofverrekening, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebben de verrekenbare voorschotten, die hij aan de opdrachtnemer heeft verstrekt. Opdrachtgever is niet gerechtigd betaling van facturen van reeds verrichte werkzaamheden op te schorten.

8. Opzegging en ontbinding van de overeenkomst
8.1
Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.

8.2
Indien de overeenkomst door de opdrachtnemer wordt ontbonden wegens een toerekenbaretekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient deopdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten metbetrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van deopdrachtgever op grond waarvan van de opdrachtnemer redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd alstoerekenbare tekortkoming.

8.3
De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste omvatten dekosten voortvloeiend uit de door de opdrachtnemer op eigen naam voor de vervulling van de 4/5 Algemene Voorwaarden BNO / januari 2005. 1 opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede tenminste 30% van het resterendedeel van het honorarium dat de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdrachtverschuldigd zou zijn.

8.4
Zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijkgeheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surséance van deandere partij. Ingeval van faillissement van de opdrachtgever heeft de opdrachtnemer het rechthet verstrekte gebruiksrecht te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met deredelijkheid en billijkheid zijn.

8.5
In geval van ontbinding door de opdrachtgever wegens toerekenbare tekortkoming in denakoming van de verplichtingen door de opdrachtnemer zullen de reeds geleverde prestaties ende daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn,tenzij de opdrachtgever bewijst dat de opdrachtnemer ten aanzien van die prestaties in verzuimis. Bedragen die de opdrachtnemer vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband methetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd enworden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

8.6
Wanneer de werkzaamheden van de opdrachtnemer bestaan uit het bij herhaling verrichten vansoortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijkanders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechtsworden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijnvan ten minste drie maanden.

9. Garanties en vrijwaringen
9.1
De opdrachtnemer garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is ontworpen endat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, hij/zij geldt als maker in de zin van deAuteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

9.2
De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer of door de opdrachtnemer bij de opdrachtingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen ofhet gebruik van het resultaat van de opdracht.

9.3
De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor aanspraken met betrekking tot rechten vanintellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij deuitvoering van de opdracht worden gebruikt.

10. Aansprakelijkheid
10.1
De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor:

a. Fouten of tekortkomingen in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.

b. Misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van deovereenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van deopdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.

c. Fouten of tekortkomingen van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.

d. Gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toe leveranciers.

e. Fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever,overeenkomstig het bepaalde in art. 2.5 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en daar geen gebruik van heeft gemaakt.

f. Fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever hettot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proefachterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef welwaarneembaar zouden zijn geweest.

10.2
Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor aan hem toerekenbare, directe schade. Onderdirecte schade wordt enkel verstaan:

a. Redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade.

b. De eventuele redelijke kosten noodzakelijk om de gebrekkige prestatie van de opdrachtnemeraan de overeenkomst te laten beantwoorden;

c. Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor alle overige dan voornoemde schade, zoalsindirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, verminkte of verganegegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

10.3
Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de opdrachtnemer of de bedrijfsleiding van de opdrachtnemer -ondergeschikten derhalve uitgezonderd-, is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad beperkt tot het factuurbedrag dat op het uitgevoerde gedeelte van de opdracht betrekking heeft, verminderd met de door de opdrachtnemer gemaakte kosten voor inschakeling van derden.

10.4
Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdrachtis voltooid.

10.5
De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan de opdrachtnemer niet aansprakelijk worden gesteld voor schadedie bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

11. Overige bepalingen
11.1
Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van deopdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

11.2
Op de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlands recht vantoepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar de opdrachtnemer is gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van de opdrachtnemer.

Copyright © · Espant Design · Alle rechten voorbehouden.

Contact ons:

+31 6 3390 0293
info@espant.com
8187 2429
NL00 3613 990 B09
8:00 - 17:00

Volg ons op:

Copyright © · Espant Design
Alle rechten voorbehouden.


Ontworpen en ontwikkeld in Nederland door Espant Design.